Forretningsorden for repræsentantskabsmødet

Bemærk!!! Boligselskabets vedtægter er gældende, såfremt det viser sig, at der er uoverensstemmelser mellem vedtægter og forretningsorden.

Som retningslinier for repræsentantskabsmøder gælder sammen med boligorganisationens vedtægter følgende bestemmelser:

 

Repræsentantskabets opgaver

 1. Repræsentantskabet er boligorganisationens øverste myndighed.

 2. Repræsentantskabet træffer beslutning om:
  • Valg af administration
  • Valg af revisor
  • Boligorganisationens byggepolitik
  • Erhvervelse eller salg af boligorganisationens ejendomme
  • Væsentlig forandring af boligorganisationens ejendomme
  • Grundkøb
  • Iværksættelse af nyt byggeri
  • Nedlæggelse eller salg af en afdeling
  • Ændring af vedtægterne
  • Opløsning af boligorganisationen
  • Vedligeholdelsesordning

   Repræsentantskabet godkender:
   • Boligorganisationens vedtægter
   • Boligorganisationens årsregnska­b
   • Boligorganisationens årsberetning

   Repræsentantskabet får forelagt:

   • Boligorganisationens budget

   Repræsentantskabet har på repræsentantskabsmødet/Fællesmødet 09.11.1996 besluttet at delegere følgende godkendelseskompetence til organisationsbestyrelsen:
   • Afdelingens regnskaber
   • Erhvervelse eller salg af afdelingens ejendomme
   • Væsentlige forandringer af afdelingens ejendomme
   • Grundkøb
   • Iværksættelse af nyt byggeri
   • Fælles afdelingsmøder og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger jævnfør Vedtægterne § 16, stk. 2 
 3. Repræsentantskabet kan til enhver tid trække bemyndigelsen tilbage.

 4. Repræsentantskabet kan i øvrigt til enhver tid beslutte, at en kompetence, som udøves af boligorganisationens bestyrelse, skal udøves af øverste myndighed.

 5. Repræsentantskabet vælger alle medlemmer til bestyrelsen.

 6. Repræsentantskabet træffer beslutning om, hvorvidt repræsentantskabet selv eller bestyrelsen vælger formand og/eller næstformand for bestyrelsen.

  Repræsentantskabsmødets afholdelse
 7.  Repræsentantskabsmødet vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen og påser, at vedtægterne og denne forretningsorden overholdes.

 8. Repræsentantskabsmødet vælger blandt deltagerne en mødesekretær, der refererer de trufne beslutninger og det nøjagtige resultat af afstemninger samt udfærdiger et kort sammendrag af forhandlingerne. Referatet underskrives foruden af mødesekretæren tillige af dirigenten og formanden.

 9. Repræsentantskabsmødet vælger et stemmeudvalg, der bistår dirigenten ved afstemninger. Antallet af stemmeudvalgsmedlemmer fastsættes af dirigenten.

 10. Begæring om ordet til forhandlingerne sker ved personlig henvendelse til dirigenten med oplysning om navn og den afdeling, vedkommende kommer fra. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller repræsentantskabsmødet måtte fastsætte en begrænsning. Indlæg og for­slag til et punkt på dagsordenen kan ikke fremsættes, efter at debatten om det pågældende punkt er afsluttet.

 11. Bortset fra valg og ændring af vedtægter afgør repræsentantskabsmødet alle spørgsmål ved simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i antallet af afgivne stemmer.

 12. Ved valg foretages skriftlig afstemning. Ved andre spørgsmål afgør dirigenten afstem­ningsformen.

 13. Ved valg af formand og næstformand på repræsentantskabsmødet gælder, at såfremt der kun foreslås en kandidat til hver post, betragtes vedkommende som valgt uden afstemning.

 14. Såfremt der foreslås 2 kandidater til en post, vælges den, der ved skriftlig afstemning op­når flere end halvdelen af de afgivne gyldige stemmer. Hvis begge kandidater opnår lige mange stemmer, foretages omvalg. Er der herefter fortsat stemmelighed, foretages lodtræk­ning.

 15. Såfremt der foreslås flere end 2 kandidater til en post, og ingen kandidater ved første skriftlige afstemning opnår flere end halvdelen af de afgivne stemmer, foretages ny skriftlig afstemning mellem de 2 kandidater, der ved første afstemning opnåede flest stemmer.

 16. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal vælges. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig.

 17. En suppleant indtræder først i repræsentantskabet ved et repræsentantskabsmedlems længerevarende forfald, eller når en afdelings repræsentant i repræsentantskabet er blevet indvalgt i organisationsbestyrelsen.​

-----------------------------------
Denne forretningsorden er godkendt af repræsentantskabet på det ordinære repræsentantskabsmøde den 04. maj 2004.