Forretningsorden for afdelingsbestyrelsen

Som retningslinier for afdelingsbestyrelsens arbejde gælder sammen med boligorganisationens vedtægter følgende bestemmelser:

Bemærk!!!

Boligselskabets vedtægter er gældende, såfremt det viser sig, at der er uoverensstemmelser mellem vedtægter og forretningsorden.

 

Afdelingsbestyrelsens opgaver 

 1. Afdelingsbestyrelsen fører tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand og pasning samt påser, at der er god orden i afdelingen.

 2. Hvert år gennemgås og behandles den 20 årige vedligeholdelsesplan. Afdelingsbestyrelsen og administration er i fællesskab ansvarlige for, at den 20 årige vedligeholdelsesplan løbende opdateres.

  Den 20 årige vedligeholdelsesplan udfærdiges for alle nye/købte afdelinger, inden de er 2 år gamle/har været i drift i 2 år.

  På afdelingsmødet fremlægges vedligeholdelsesplan og driftsbudget til godkendelse.  Organisationsbestyrelsen foretager den endelige godkendelse af driftsbudgettet.

 3. Årsregnskab for afdelingen udarbejdes af administrationen og fremsendes til afdelingsbe­styrelsen og forelægges afdelingsmødet til godkendelse.

 4. Eventuelle tvistigheder mellem boligorganisationens ledelse og afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet om driftsbudget og årsregnskab indbringes af boligorganisationens ledelse for kommunalbestyrelsen, som træffer den endelige administrative afgørelse.

 5. Ved fraflytninger foretages syn af boligerne i overensstemmelse med reglerne i afdelingens vedligeholdelsesreglement og lejekontrakten. Der kan indgås aftale om, at et medlem af afdelingsbestyrelsen kan deltage i synet, såfremt fraflytteren udtrykker ønske herom.

 6. Hvis afdelingsmødet har besluttet det, vælger afdelingsbestyrelsen repræsentanter til boligorganisationens repræsentantskab blandt afdelingensbeboere, disses ægtefæller eller hermed sidestillede personer. Ellers foretager afdelingsmødet valget.

 7. Afdelingsmødet kan bemyndige afdelingsbestyrelsen eller andre grupper af beboere, som afdelingsmødet udpeger, til at udøve særlig virksomhed ved afholdelse af arrangementer eller fester for børn og unge samt kulturelle aktiviteter, f.eks. udgivelse af beboerblad, etablering af fritidsklubber og andre aktiviteter.
 8. Eventuel påtale eller klager fra afdelingsbestyrelsen over ejendomsfunktionærers arbejde rettes til administrationen, som tager stilling til påtalen/klagen sammen med boligorganisatio­nens ledelse.

 9. Der pålægges generelt afdelingsbestyrelsens medlemmer og suppleanter tavshedspligt vedrørende kendskab til beboeres personlige forhold.

  Afdelingsbestyrelsens møder
 10. Hvis afdelingsmødet har besluttet det, vælger afdelingsbestyrelsen af sin egen kreds en formand. Ellers vælges formanden særskilt af afdelingsmødet.

 11. Afdelingsbestyrelsen vælger af sin egen kreds en sekretær, som fører protokol over for­handlingerne på afdelingsbestyrelsens møder samt over afdelingsmøder. Afdelingsbestyrelsen fordeler i øvrigt selv opgaverne indbyrdes.

 12. Hvervene som formand for eller medlem af afdelingsbestyrelsen er ulønnede.

 13. Afdelingsbestyrelsesmøde indkaldes af formanden, der også leder afdelingsbestyrelsens forhandlinger. På det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde aflægger formanden på afde­lingsbestyrelsens vegne beretning for det forløbne år.

 14. Afdelingsbestyrelsen holder møde så ofte, det skønnes nødvendigt, eller hvis blot et med­lem af afdelingsbestyrelsen fremsætter ønske derom.

 15. Afdelingsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af afdelingsbestyrelsens medlemmer er til stede.

 16. Beslutning træffes af de mødende afdelingsbestyrelsesmedlemmer ved simpel stemme­flerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. Dersom formanden ikke er til stede, og stemmerne står lige, udsættes afgørelsen til et senere møde.

 17. Hvis en repræsentant for administrationen deltager i et møde i afdelingsbestyrelsen, tilrettelægges mødet således, at de punkter, hvor de pågældendes nærværelse er ønsket, behandles først.

 18. Beboere og andre har normalt ikke adgang til at overvære afdelingsbestyrelsens møder men kan indkaldes til høring i forbindelse med enkelte dagsordenspunkter.

 19. Afdelingsbestyrelsen kan beslutte, at suppleanter helt eller delvist kan deltage i afdelings­bestyrelsens møder, dog uden stemmeret.

 20. Hvis et medlem af afdelingsbestyrelsen fraflytter afdelingen eller på grund af længereva­rende sygdom eller lign. træder ud af afdelingsbestyrelsen, skal suppleanten indkaldes.

 21. Afdelingsbestyrelsen meddeler administrationen sine og afdelingsmødets beslutninger. Afdelingsbestyrelsen varetager ikke administrative opgaver.

____________________________________________
Denne forretningsorden er godkendt af repræsentantskabet på det ordinære repræsentantskabsmøde den 04. maj 2004.